Helikopter Experience
dropping

seizoen

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN

AANSPRAKELIJKHEID ( update 1 januari 2019 )

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en promoties welke namens New Movecon bvba worden gedaan, op alle overeenkomsten die met New Movecon bvba gesloten zijn en op alle activiteiten die door New Movecon bvba verricht zijn.

1.2 De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met New Movecon bvba of door het deelnemen aan een activiteit van New Movecon bvba.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door New Movecon bvba uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 New Movecon bvba is enkel gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/ofaanvullingen daarop, als New Movecon bvba schriftelijk heeft geaccepteerd..

1.5 Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst en de geldigheid.

2.1 De overeenkomst is tot stand gekomen wanneer New Movecon de klant een offerte heeft doen toekomen en de klant de offerte per kerende of in ieder geval zo snel als mogelijk vr de activiteit datum schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Een overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen indien New Movecon bvba in opdracht van de klant een activiteit heeft samengesteld en d eklant met New Movecon bvba contact heeft gehad omtrent inhoudelijke wijzigingen. Bij annulering is artikel 7.4 van toepassing.

2.3 De prijzen en (optionele) reserveringen gelden tot de optievervaldatum, zoals vermeld in de offerte. Na deze datum kan hetgeen in de offerte is vermeld niet langer worden gegarandeerd.

2.4 De klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan New Movecon bvba te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

2.5 De klant kan desgewenst voorkeuren opgeven. New Movecon bvba zal hieraan tegemoet komen zover het in haar mogelijkheden ligt.

2.6 Het aanbod van New Movecon bvba is vrijblijvend en kan door New Movecon bvba bij boeking of binnen uiterlijk twee werkdagen hierna herroepen worden.

Artikel 3 Handelingsbevoegdheid.

3.1 New Movecon bvba mag er op vertrouwen dat degene die namens of ten behoeve van de klant de overeenkomst aangaat, vertegenwoordigingsbevoegd is.

Artikel 4 Betaling.

4.1 Voor de overeengekomen activiteiten geldt dat direct na schriftelijke bevestiging, 50 % van het gefactureerde bedrag dient te worden betaald op basis van de verzonden faktuur. De overige 50 % van het gefaktureerde bedrag dient vr de activiteittdatum te zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Bij niet tijdige betaling is New Movecon bvba gerechtigd de geboekte activiteit te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd en de bepalingen in artikel 7 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

4.3 De faktuur wordt geacht goedgekeurd te zijn als de klant binnen 8 werkdagen na faktuurdatum niet gereageerd heeft. Hiermee verplicht de klant zich tevens tot betaling van deze faktuur.

4.4 Indien (restant) betaling niet binnen de op de faktuur vermelde betalingstermijn voldaan is, kan New Movecon bvba, 15 % van de totale prijs in rekening brengen bij de klant.

4.5 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in verzuim. Alle vorderingen zijn alsdan direct en ineens opeisbaar. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de klant, komen te zijnen laste. buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15 % van het te vorderen bedrag bedragen.

Artikel 5 Tarieven en prijzen.

5.1 Op verzoek van de klant brengt New Movecon bvba een offerte uit voor een in overleg tot stand gekomen / overeengekomen activiteit.

5.2 De tarieven en prijzen van New Movecon bvba zijn arrangementsprijzen en bevatten alle in de overeengekomen activiteit omschreven zaken, tenzij anders vermeld.

5.3 In de tarieven en prijzen zijn niet inbegrepen:
a. Pont, sluis en havengelden, landingstaksen, handling fee's.
b. Kraankosten
c. De kosten van een aanvullende opvarendenverzekering.
d. Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.
e. De kosten van een aanvullende ongevallen- en annuleringskostenverzekering.
f. Regen en zeilkledij.
g. De kosten van een evenementenverzekering.

5.4 De onder 5.3.d genoemde kosten worden in de offerte opgenomen als stelpost en naderhand per faktuur aan de klant doorgerekend.

5.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van de activiteit.

5.6 New Movecon bvba behoudt zich het recht voor om vr het tot stand komen van de overeenkomst de tarieven en prijzen te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van eigen prijzen dan wel prijzen van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften. New Movecon bvba is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de klant mede te delen en te verklaren.

5.7 Indien New Movecon bvba besluit de prijs te verhogen heeft de klant het recht de prijswijziging af te wijzen. De klant dient New Movecon bvba zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.

5.8 Indien de klant de prijswijziging afwijst, heeft New Movecon bvba de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 6 Wijzigingen door de klant.

6.1 De overeenkomst kan door de klant worden gewijzigd indien dit schriftelijk met New Movecon bvba is overeengekomen. Voor de betreffende annuleringskosten zie artikel 7.

6.2 Voor wijziging van de overeenkomst is een in nader overleg te bepalen bedrag verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10 % lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling uit artikel 7 van toepassing.

Artikel 7 Annulering door de klant.

7.1 De klant wordt aangeraden een annuleringskosten- cq evenementenverzekering terzake de te organiseren activiteit af te sluiten.

7.2 De klant kan de overeenkomst alleen annuleren door dit per aangetekend schrijven aan New Movecon bvba te melden onder vermelding van de activiteit datum. De datum van de poststempel geldt hierbij als annuleringsdatum.

7.3 Bij annulering door de klant is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan New Movecon bvba:
a. Bij een annulering meer dan 60 dagen voor de geplande activiteitdatum 15 % van de overeengekomen prijs.
b. Bij een annulering tussen 31-60 dagen voor de geplande activiteitdatum 35 % van de overeengekomen prijs.
c. Bij een annulering tussen 15-30 dagen voor de geplande activiteit datum 60 % van de overeengekomen prijs.
d. Bij een annulering tussen 8- 14 dagen voor de geplande activiteit datum 85 % van de overeengekomen prijs.
e. Bij een annulering vanaf 7 dagen voor de geplande activiteit datum kan niet meer worden geannuleerd en is de klant 100 % van de overeengekomen prijs aan New Movecon bvba verschuldigd.
f. New Movecon kan wegens commercile redenen eventueel een lager bedrag voorstellen dan deze welke als annulatiekost verschuldigd is.

7.4 Bij annulering van een overeenkomst als bedoeld in artikel 1.2 worden alle gemaakt organisatie uren en overige kosten in rekening gebracht.

7.5 New Movecon bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten indien een activiteit geannuleerd wordt.

Artikel 8 Wijzigingen door New Movecon bvba.

8.1 Door gewichtige, onverwijld aan de klant mede te delen omstandigheden, kan New Movecon bvba zich genoodzaakt zien de aangeboden activiteit te wijzigen. New Movecon bvba verplicht zich alsdan tot onmiddelijke kennisgeving aan klant en verplicht zich de klant een alternatief aan te bieden dat het specifieke karakter en de aard van de activiteit zoveel mogelijk intact laat en dit onverwijld mee te delen.

8.2 De klant kan de wijziging afwijzen indien het alternatief een wezelijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijke activiteit of de wijziging de klant op andere wijze aanzienlijk nadeel berokkent. De klant die de wijziging afwijst moet dit zo spoedig mogelijk aan New Movecon bvba melden. De klant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden.

8.3 De activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 9 Opzegging door New Movecon bvba.

9.1 New Movecon bvba heeft ten alle tijde het recht de overeenkomst vr of op de activiteit datum op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger) oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselsschaarste, algemene stakingen e.d., of in geval van redenen gelegen in de bedrijfsvoering van New Movecon bvba, zoals bijvoorbeeld technische problemen aan boot, motor, trailer of ander materiaal of ziekte van de schipper, onberijdbare trailerhelling of in geval van redenen gelegen bij derden. New Movecon is verplicht de klant onverwijld van de opzegging op de hoogte te stellen.

9.2 Bij opzegging door New Movecon bvba vr of op de activiteitdatum, zoals bedoeld in artikel 9.1 heeft de klant recht op volledige restitutie van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde gelden. Dit geldt echter alleen indien New Movecon bvba geen voor de klant gelijkwaardige activiteit ter vervanging heeft aangeboden.

9.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de klant of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gstelde materialen, geven New Movecon het recht tot onmiddelijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. New Movecon bvba kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de klant. New Movecon bvba heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de klant.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van New Movecon bvba.

10.1 New Movecon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van:
a. Overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit.
b. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.
c. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
d. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van New Movecon bvba en die krachtens de Belgische wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan New Movecon bvba kunnen worden toegerekend.

10.2 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van New Movecon bvba.

10.3 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is New Movecon niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van klant als bij derden. Klant vrijwaart New Movecon terzake van eventuele vorderingen van derden.

10.4 New Movecon bvba aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor folders, foto's en ander voorlichtings materiaal, voor zover door derden uitgegeven.

Artikel 11 Verplichtingen van klant en deelnemer.

11.1 De klant is verplicht bij de totstandkoming van d eovereenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan New Movecon bvba te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

11.2 De deelnemer wordt aangeraden voor aanvang van de activiteit een adequate (reis) ongevallenverzekering af te sluiten, indien reeds afgesloten verzekeringen, zoals persoonlijke WA- of ziektekostenverzekering mogelijke schade niet afdoende dekken.

11.3 De deelnemer verplicht zich tot naleving van alle aanwijzingen van New Movecon bvba of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de activiteit te bevorderen.

11.4 De deelnemer verplicht zich de boot, Segway, helikopter of ander ter beschikking gesteld materiaal te behandelen en te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd en zoals een goed huisvader betaamt. De deelnemer kan eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal laten vastleggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van New Movecon bvba. de deelnemer stelt New Movecon bvba zo spoedig mogelijk maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van New Movecon bvba vereist. De deelnemer zal het er beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van New Movecon bvba en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. New Movecon bvba is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. in rekening te brengen.

11.5 De deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door New Movecon bvba of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer, voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien de deelnemer terzake van zijn uitsluiting geen verwijt treft, vindt volledige restitutie van het bedrag van zijn deelname aan de activiteit plaats.

11.6 New Movecon bvba houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.

11.7 De boten en helikopters worden, indien zonder crew van New Movecon bvba, alleen aan personen verhuurd indien zij over de nodige vaar of vliegvergunningen en vereiste ervaring beschikken. Een bekwaamheidsproef, afgenomen door de instructeurs van New Movecon bvba, is mogelijk.

Artikel 12 Klachten.

New Movecon bvba besteed uiterste aandacht aan haar activiteiten. Desondanks is het mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben.

12.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de directie van New Movecon bvba, opdat deze een passende oplossing kan treffen.

12.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij New Movecon bvba. Heeft de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijk activiteit datum.

12.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 maand na afloop van de activiteit of, indien de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke activiteit datum.

Artikel 13 Eigendom.

13.1 Het auteursrecht van samengestelde activiteitenprogramma's en onderdelen daarvan ligt geheel bij New Movecon bvba.

13.2 Gebruikmaking van de activiteitenprogramma's van New Movecon bvba door klanten of derden is niet toegestaan.

Artikel 14 Overmacht.

Onder overmacht wordt ter zake verstaan elke gebeurtenis welke redelijkerwijs geacht moet worden buiten de macht van de als ervaren en verstandig optredende partij te liggen.

Artikel 15 Geschillen.

15.1 Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg op te lossen. Indien het geschil niet tot een goed einde kan worden gebracht, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Dendermonde.

15.2 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op bovengenoemde overeenkomsten en geschillen.

teambuilding activiteiten in Antwerpen
www.ribexperience.be      www.helikopterevents.be     www.droppinggame.be     www.ribfun.be     www.ribevenement.be     www.luchtdopen.be      www.smuggler.be    www.teamfun.be 
Helikoptervluchten aan de Kust

VERKOOP VOORWAARDEN


Heb je vragen of wil je een offerte ? Contacteer ons dan even.

BEDRIJFSINFO

Je kan ons contacteren:
van maandag t.e.m. vrijdag
van 09:00 u tot 20:00 u

op zaterdag
van 10:00 u tot 16:00 u

op zon- en feestdagen
van 10:00 u tot 12:00 u

BTWO: 0476 908 418
Boek een helikopter experience in Antwerpen Boek een helikopter luchtdoop in Wevelgem Boek een helikopter luchtdoop in Westkapelle
IBAN: BE18 6528 4891 3265

Helikoptervluchten en luchtdopen


Een leuke groepsactiviteit met de smartphone

Boek nu 'THE DROPPINGGAME'.., een leuke budgetvriendelijke citygame die je kan aanvullen met andere leuke activiteiten zoals een 'Rib Experiene' en/of een 'Helikopter Experience' of misschien kies je wel voor 'The Smugglers' om te doen met famillie of vrienden, of misschien plan je wel een toffe 'Teambuilding' voor je collega's.

Luchtdoop Een leuke groepsactiviteit met de smartphone

boottochten rondvluchten met een helikopter vliegen met de Helikopter Een leuke groepsactiviteit met de smartphone
Online Boeken/Kopen

Koop Crazy GuideBoek een leuke groepsactiviteit in Gent

Boek Crazy GuideBoek een leuke groepsactiviteit in Gent